RODO

Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych osobowych jest DOMINET Sp. z o.o., ul. Azaliowa 13/1, 75-685 Koszalin.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email:  biuro@dominet-24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Przetwarzamy Pana/Pani dane w celu:
• podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, wymiany korespondencji, w szczególności odpowiedzi na Pana/Pani wiadomość wysłaną do nas drogą elektroniczną, przez formularz kontaktowy, e-mail na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
• zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie nieruchomości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
• prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez DOMINET Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO;
• w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa m.in. Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
a także w celach analitycznych, archiwalnych (dowodowych), w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, badania satysfakcji Klientów i określania jakości naszej usługi, oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio oraz produktów i usług firm z nami współpracujących, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

ODBIORCY DANYCH
Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których usług korzystamy: firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, innym biurom nieruchomości w ramach współpracy przy realizacji umowy pośrednictwa, a także innym niezależnym podmiotom, których oferta uzupełnia naszą.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pana/Pani dane pozyskane w związku z korespondencją będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korespondencją. Podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż Pan/Pani zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, np. wysyłając oświadczenie o wycofaniu zgody na nasz adres email: biuro@dominet-24.pl, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania dla Pana/Pani odpowiedniej oferty lub udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Pana/Panią zapytanie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia oferty oraz udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Pana/Panią zapytanie.

Nie stosujemy tzw. profilowania, czyli zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie Twoich danych osobowych.

Copyrights © DOMINET Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.